Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Κοινότητα Άνω Βροντούς Σερρων

Ώρα: Α Κυρ. Εγγεγραμμένοι: 620 Ψήφισαν: 440 Συμμετοχή: 70,97%
Ενσωμάτωση: 2 / 2 (100,00%) Έγκυρα: 405 Ακυρα / Λευκά: 35 Έδρες: 9
Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Μιχτσόγλου Δημήτριος του Κύριλλου 405 100,00 9
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η


Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες
Μιχτσογλου Δημητριος 419 100,00 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC