Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Κομματική στήριξη (δήμοι με πληθυσμό άνω των 10.000 και πρωτεύουσες νομών)

Κομματική Προέλευση Πλήθος Δήμων Κομματική Στήριξη
Νέα Δημοκρατία 73 Νέα Δημοκρατία
ΠΑ.ΣΟ.Κ 50 ΠΑ.ΣΟ.Κ
Νέα Δημοκρατία 14
ΠΑ.ΣΟ.Κ 8 ΠΑ.ΣΟ.ΚΣυνασπισμός
ΠΑ.ΣΟ.Κ 5
Συνασπισμός 5 ΠΑ.ΣΟ.ΚΣυνασπισμός
K.K.E.       4 K.K.E.       Λοιπά Κόμματα
Συνασπισμός 3 ΣυνασπισμόςΛοιπά Κόμματα
Ανεξ. Υποψ. 3 Νέα Δημοκρατία
Νέα Δημοκρατία 2 Νέα ΔημοκρατίαΣυνασπισμός
Ανεξ. Υποψ. 1 ΠΑ.ΣΟ.ΚΣυνασπισμός
Ανεξ. Υποψ. 1 Συνασπισμός
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC