Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Πληροφορίες

Τα Αποτελέσματα των Δημοτικών και Νομαρχιακών Εκλογών 2006 που παρουσιάζονται στο Internet παρέχονται από την SingularLogic στο web site του Υπουργείου Εσωτερικών και υπενθυμίζεται ότι είναι ανεπίσημα.

Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν εν καιρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η Κομματική Υποστήριξη των Υποψηφίων παρέχεται από τη SingularLogic, χωρίς να είναι δυνατή η απόλυτη εξακρίβωσή της. Για το λόγο αυτό η χρήση ή ανακοίνωση ή δημοσίευση της πληροφορίας αυτής γίνεται με ευθύνη του χρήστη και όχι της SingularLogic. Η επεξήγηση των χρωματικών συμβόλων είναι διαθέσιμη στην σελίδα "Υποστήριξη".

Στις σελίδες Αναλυτικών Αποτελεσμάτων Δήμων και Νομαρχιών χαρακτηρίζεται :

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Η τροφοδότηση της βάσης δεδομένων του web site πραγματοποιείται αυτόματα και σε τακτά χρονικά διαστήματα από το Σύστημα Εκλογών εγκατεστημένο στον Κεντρικό Υπολογιστή της SingularLogic.

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα στοιχεία "Ποσοστό" και "Ωρα" Ενσωμάτωσης (Εκλογικών τμημάτων) που αναγράφεται στις σελίδες αποτελεσμάτων.

Το web site έχει δοκιμαστεί σε Microsoft Internet Explorer 6.0 sp1 και σε Mozilla Firefox 1.5.0.7, και είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση του javascript για την πλήρη λειτουργία του.

Επιπλέον πρoσοχή θα πρέπει να δοθεί στη ρύθμιση της τοπικής cache στον browser, έτσι ώστε με κάθε επιλογή σελίδας να ελέγχεται εκ νέου το web site για την πιο πράσφατη έκδοσή της.