Υπουργείο Εσωτερικών
Νομαρχίες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
Μεγάλοι δήμοι
Πρωτεύουσες
Μικρές διαφορές
Μεταβολές
Κομματική στήριξη
SingularLogic


Κομματική στήριξη

Κομματική Προέλευση Πλήθος Νομαρχιών Κομματική Στήριξη
Νέα Δημοκρατία 28 Νέα Δημοκρατία
ΠΑ.ΣΟ.Κ 20 ΠΑ.ΣΟ.Κ
ΠΑ.ΣΟ.Κ 2 ΠΑ.ΣΟ.ΚΣυνασπισμός
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC